Májová sleva 15% na všechny produkty s kódem MAJ2024. Na e-shopu i prodejně do 31. 5. 2024.

체코 공화국 헌법 삽화

  • 360 Kč
4.8 z 4 recenzí

우리나라는 어떤 가치를 추구하나요? 국민에게 어떤 권리를 보장하고 있나요? 누구로부터 우리를 법적으로 보호하고 우리에게 무엇을 요구할까요? 우리 헌법은 이 모든 것에 대해 이야기합니다. 그림으로 보는 체코 헌법은 모든 가정을 위한 실용적인 책입니다. 매력적이고 명확한 형태로 체코의 기본 가치를 명확하게 정의하는 체코 헌법과 기본권 및 자유 헌장의 텍스트를 소개합니다. 이 책에서 모든 시민은 국가가 보장하는 권리와 우리나라에서의 삶이 묶여있는 의무에 대해 알 수 있습니다. 이 책은 독자에게 우리나라가 어떻게 작동하는지, 법을 바꾸는 데 필요한 것, 누가 대리인이 될 수 있고 누가 상원 의원이 될 수 있는지, 대통령이 반역을 저지르면 어떻게되는지 소개합니다. 자신의 나라, 언어 또는 국기를 갖는 것, 민주주의 세계의 일부가 되는 것, 동맹국, 법률 시스템 또는 헌법을 갖는 것은 모두 주어진 것과는 거리가 먼 중요한 일이며, 우리나라의 민주적 형태를 위한 투쟁에서 많은 사람들이 목숨으로 그 대가를 치렀습니다. 이에 감사하며, 국가가 국민에게 어떤 권리를 보장하고, 법으로 누구로부터 우리를 보호하며, 우리에게 무엇을 요구하는지 아는 것이 중요하다고 생각합니다. 이 모든 것이 체코 헌법의 내용입니다. 그러나 지금까지는 매력적으로 만드는 데주의를 기울이지 않은 출판사에서 출판했으며 우리는 그것을 바꾸기로 결정했습니다. 여러분도 이 책을 즐겨주시고 꼭 읽어보시기 바랍니다!

게시자.

발행 연도: 2014

저자: 진드리치 야니첵, 니콜라 클리모바

Tabulka velikostí

Objednávku (v ČR) Vám dodáme do 5 pracovních dní. Nejčastější doba dodání je 2 dny od objednání. Nejrychlejší dodání je na výdejny Zásilkovny.

Štítky pilíře státu
3/2023
Vendula H.

3/2023
Petr K.

3/2023
Dana A.

3/2023
Pavel S.

Výborný.

Související produkty